Nie dla działań ZUS.

Dnia 10 grudnia 2014 roku miało miejsce posiedzenie Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan. Ciało to zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Na spotkaniu głównym tematem były działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące prawidłowości określania przez płatników podlegania usługodawców ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Mówiąc wprost – czy dana czynność była dziełem czy zleceniem.

W kontrolach tych nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie coraz wyraźniejsza tendencja do stwierdzania przez ZUS, iż praktycznie każda umowa zawierana z usługodawcą ma charakter umowy zlecenia, co skutkuje obowiązkiem objęcia jej składką na ubezpieczenie zdrowotne, a często i społeczne. Dociera do nas coraz więcej sygnałów od przedsiębiorców, iż umowy o dzieło, których ZUS dotąd nie kwestionował , nagle uznawane są masowo za umowy zlecenia. Dzieje się to nawet wtedy, gdy zgodnie z prawem cywilnym czynność objęta umową tym dziełem jest. Dotyczy to głównie działalności naukowej czy artystycznej, ale kontrolami obejmowane są również biura tłumaczeń, szkoły językowe, a nawet zakłady produkcyjne wykonujące meble na zamówienie.

Masowość kontroli i jej cechy charakterystyczne, a więc ograniczenie się do umów w sektorze prywatnym (tego samego typu umowy dla wykładowców na uczelniach prywatnych są kwestionowane, a na państwowych nie), wyłączenie na dzień dzisiejszy spod kontroli umów objętych dotacjami unijnymi, ignorowanie cywilistycznego charakteru umów oraz istoty tego czym jest dzieło, a także kwestionowanie poprawności umów już kontrolowanych lub umów analogicznych do kontrolowanych pokazuje wyraźnie, że celem ZUS nie jest doprowadzenie do zgodności działań przedsiębiorców z prawem, a jedynie poprawienie płynności finansowej budżetu Państwa.

Niestety negatywne tendencje zauważalne są również w orzecznictwie sądowy, jednakże warto zauważyć, że wiele podmiotów świadomie rezygnuje z walki przed sądami, ze względu na przewlekłość i niepewność postępowania oraz na fakt, iż pozostawanie w sporze z ZUS nie pozwala na uzyskanie zaświadczeń o niezaleganiu, co znowu zamyka drogę do uzyskania kredytów, gwarancji bankowych, dotacji unijnych jak również do przystępowania do przetargów.

Ze względu na wyjątkową powszechność tego zjawiska, jego społeczne i ekonomiczne negatywne skutki, na ewidentne łamanie konstytucyjnej zasady zaufania obywatela do Państwa, Konfederacja Lewiatan zdecydowała się podjąć określone kroki zmierzające do unormowania sytuacji. W pierwszej kolejności zostaną podjęte działania medialne mające na celu uświadomienie opinii publicznej zasięgu działań ZUS oraz ich drastycznych skutków dla polskiej gospodarki. Zorganizowane będą wystąpienia publiczne, gdzie osoby pokrzywdzone jak i eksperci wskazywać będą jakie efekty mają działania ZUS. Dodatkowo skierowane zostaną listy otwarte do Prezydenta RP, Premier RP, Prezesa ZUS jak i poszczególnych zainteresowanych Ministrów RP. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie stosownych propozycji rozwiązań legislacyjnych zmierzających do uregulowania i unormowania sytuacji na tymże polu.

Ważne jest, aby przedsiębiorcy byli świadomi zagrożeń płynących ze swobodnego podejścia ZUS do przedmiotu kontroli i kierowania się jedynie krótkoterminowym interesem budżetu Państwa. Ważne jest też, aby przedsiębiorcy zrozumieli, iż warto zrzeszać się w organizacjach pracodawców, bo tylko w grupie będziemy na tyle silni, aby występować skutecznie przeciwko temu, co ma bezpośredni szkodliwy wpływ na naszą działalność.↩ Wstecz